Promocje
Zestaw bielizny sexy biustonosz + majtki z paseczkami
Zestaw bielizny sexy biustonosz + majtki z paseczkami
119,99 zł 59,99 zł
szt.
Sexy komplet bielizny z paskami
Sexy komplet bielizny z paskami
159,99 zł 63,99 zł
szt.
Komplet bielizny biustonosz + majtki
Komplet bielizny biustonosz + majtki
159,99 zł 63,99 zł
szt.
Prześwitująca sukienka z body i gorsetową górą
Prześwitująca sukienka z body i gorsetową górą
139,99 zł 83,99 zł
szt.
Okulary przeciwsłoneczne ze złotymi oprawkami
Okulary przeciwsłoneczne ze złotymi oprawkami
79,99 zł 39,99 zł
szt.
Okulary przeciwsłoneczne męskie ekskluzywne UV400
Okulary przeciwsłoneczne męskie ekskluzywne UV400
129,99 zł 69,99 zł
szt.
Seksowne body koronkowe z paskami na biuście
Seksowne body koronkowe z paskami na biuście
159,99 zł 79,99 zł
szt.
Producenci
Nowości
Kurtka parka zimowa 7 kolorów!
Kurtka parka zimowa 7 kolorów!
389,99 zł 299,99 zł
szt.
Regulamin

REGULAMIN STRONY TERASHOP.PL

 

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Regulamin jest nieprzerwanie dostępny na Stronie Internetowej terashop.pl, w sposób umożliwiający każdemu użytkownikowi jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku w każdej chwili.
2. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień Regulaminu jest Pośrednik. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w Polityce prywatności opublikowanej na Stronie Internetowej.
3. Pośrednik oświadcza, że przestrzega wszelkich zasad ochrony danych osobowych Klientów.
4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Każda osoba, której dane osobowe przetwarza Pośrednik ma prawo do wglądu w ich treść oraz prawo do ich aktualizacji i poprawiania.
5. Klient wyraża zgodę na gromadzenie, przechowywanie i przetwarzanie przez Pośrednika danych osobowych w celu bezpośrednio związanym z realizacją zamówionego na Stronie Internetowej Towaru. Szczegółowe warunki gromadzenia, przetwarzania oraz ochrony danych osobowych przez Pośrednika określone zostały w Polityce prywatności Strony Internetowej.
6. Klient zobowiązany jest do korzystania ze Strony Internetowej oraz usług oferowanych przez Pośrednika za jego pośrednictwem w sposób zgodny z postanowieniami Regulaminu, zasadami współżycia społecznego, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Pośrednika oraz osób trzecich. Zabronione jest dostarczanie przez użytkownika lub Klienta treści o bezprawnym charakterze.
7. Korzystanie ze Strony Internetowej oznacza każdą czynność Klienta, która prowadzi do zapoznania się przez Klienta z wszelkimi treściami umieszczonymi na Stronie Internetowej.
8. Promocje Towaru organizowane za pośrednictwem Strony Internetowej nie podlegają łączeniu, chyba, że regulamin danej promocji stanowi inaczej.

2. ZAKRES PRZEDMIOTOWY 

Niniejszy regulamin określa zasady świadczenia przez Pośrednika usługi pośrednictwa na rzecz Klienta w zakupie towarów od Sprzedawców.

3. SŁOWNICZEK

Wyrażenia użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają:
Klient – konsument w imieniu i na rzecz którego Pośrednik dokonuje zakupu towaru od Sprzedawcy.
Pośrednik – TERA SHOP Patrycja Kołodziejczyk z siedzibą w Chorzeszowie (98-105) przy ul. Szyszkowej 16, NIP: 9820378239, REGON: 367030985, Rok założenia: 2017.
Sprzedawca – podmiot, który dokonuje sprzedaży towaru i posiada siedzibę w kraju trzecim. 
Usługa pośrednictwa – usługa świadczona przez Pośrednika na rzecz Klienta, zgodnie z zasadami wskazanymi w niniejszym Regulaminie.
VAT – podatek od towarów i usług nakładany w Polsce przy imporcie zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U.2016.710 j.t.).
Dzień roboczy – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
Formularz kontaktowy – interaktywny formularz umożliwiający Klientom kontakt z Pośrednikiem.
Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny na stronie internetowej Pośrednika umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Towaru do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy.
Towar – dostępne na stronie internetowej rzeczy ruchome będące przedmiotem Umowy Pośrednictwa zawieranej pomiędzy Klientem a Pośrednikiem.
Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta pomiędzy Pośrednikiem a Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
Usługa elektroniczna – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Pośrednika na rzecz Klienta za pośrednictwem Strony Internetowej.
Zamówienie – oświadczenie woli Klienta złożone za pośrednictwem Strony Internetowej, za pomocą Formularza zamówienia zmierzające do zawarcia Umowy Pośrednictwa określające w szczególności jej warunki, a także rodzaj i ilość Towaru, sposób i koszt dostawy, formę płatności oraz niezbędne do realizacji umowy dane Klienta.
Strona internetowa – strona internetowa Pośrednika dostępna pod adresem hermiona.pl.
Metoda płatności - wybrana przez Klienta metoda opłacenia zamówienia.

4. ZAKRES USŁUGI POŚREDNICTWA

1. W ramach świadczonej przez Pośrednika usługi pośrednictwa Pośrednik dokonuje w imieniu i na rzecz Klienta na podstawie udzielonego mu pełnomocnictwa zamówienia towaru od Sprzedawcy oraz uiszcza opłaty związane ze sprowadzeniem towaru do Klienta (z wyłączeniem cła i VAT od importu).
2. W ramach usługi pośrednictwa Pośrednik nie dokonuje opłat tytułem cła i VAT od importu należnego tytułem dokonania zamówienia i przesłania na adres Klienta towaru.
3. Usługa pośrednictwa świadczona jest na podstawie Regulaminu.
4. Klient składając zamówienie tym samym oświadcza, że udziela Pośrednikowi pełnomocnictwa do dokonania w imieniu i na rzecz Klienta zamówienia towaru oraz do opłacenia ceny i kosztów przesyłki towaru na adres Klienta. Pośrednik uprawniony jest do działania wyłącznie w zakresie udzielonego mu pełnomocnictwa.

5. OBOWIĄZKI STRON

Niniejszym Pośrednik oświadcza, że w związku ze świadczeniem przez niego na rzecz Klienta usługi pośrednictwa w sprzedaży towarów od zagranicznych sprzedawców, Pośrednik przejmuje na siebie następujące obowiązki:

1. Zapewnia opisy produktów i ich wariantów w języku polskim.
2. Przeprowadza i rozpoznaje postępowanie reklamacyjne dotyczące towaru.
3. Zapewnia obsługę klienta w języku polskim.
4. Ponosi odpowiedzialność za dostarczenie zamówionego towaru. 
5. Dostarcza na życzenie klienta instrukcję użytkowania towaru, oraz wszelkie niezbędne dokumenty związane z towarem w języku polskim.

6. DYSPOZYCJA URUCHOMIENIA USŁUGI POŚREDNICTWA 
1. Klient składa Pośrednikowi dyspozycję uruchomienia usługi pośrednictwa dotyczącego danego towaru poprzez Stronę Internetową Pośrednika. 
2. Klient traci prawo do odstąpienia od umowy, jeżeli Pośrednik rozpoczął usługę pośrednictwa za wyraźną zgodą Klienta, którą wyraża przez złożenie Zamówienia. 
3. Po otrzymaniu dyspozycji uruchomienia usługi pośrednictwa Pośrednik przesyła Klientowi potwierdzenie zamówienia zawierające w szczególności:

  • Towar zawarty w zamówieniu,
  • warianty zamówionego Towaru,
  • łączną wartość Zamówienia,
  • potwierdzenie adresu dostawy,
  • wybraną Metodę płatności.

4. Składając dyspozycję uruchomienia usługi pośrednictwa poprzez stronę internetową Pośrednika Klient podaje Pośrednikowi w formularzu następujące dane: imię, nazwisko, adres e-mail, adres doręczenia przesyłki, numer telefonu. 
5. Klient dokonuje zamówienia po uprzednim zapoznaniu się z treścią niniejszego Regulaminu i zaakceptowaniu jego postanowień. 
6. Pośrednik uruchamia usługę pośrednictwa niezwłocznie po otrzymaniu od Klienta zapłaty za usługę. 
7. Za wykonanie usługi pośrednictwa uważa się złożenie i opłacenie zamówienia przez Pośrednika u Sprzedawcy.

7. DOSTAWA TOWARU

1. Wyłączona jest odpowiedzialność Pośrednika za niedostarczenie towaru w sytuacji, gdy Klient podał niewłaściwy adres.
2. Zamówiony towar jest dostarczany na adres podany przez Klienta podczas składania dyspozycji uruchomienia Usługi pośrednictwa. 
3. Pośrednik oświadcza, że dostawa zamówionego towaru zostanie dokonana przez Sprzedawcę w terminie 60 dni roboczych od dnia zawarcia umowy. 
4. Paczki wysyłane są spoza Unii Europejskiej przez Sprzedawcę. Klient jest importerem. To na Kliencie ciążą obowiązki podatkowe należne tytułem dokonania importu.
5. Klient ma obowiązek zgłosić brak doręczenia paczki w terminie nie późniejszym niż 100 dni od daty wysłania paczki.
6. Podczas wypełniania Formularza Zamówienia oraz w wiadomości e-mail potwierdzającej Zamówienie, Klient jest informowany o ewentualnych kosztach wybranego przez siebie sposobu dostawy Towaru.
7. Po otrzymaniu przesyłki, Klient bądź upoważniona przez niego osoba trzecia, powinien w miarę możliwości dokładnie sprawdzić stan opakowania (np. czy nie jest uszkodzone, czy nie doszło do ingerencji ze strony osoby nieuprawnionej, czy zawartość opakowania jest w stanie nienaruszonym). W razie stwierdzenia uszkodzeń bądź innych nieprawidłowości Klient powinien w miarę możliwości, w obecności kuriera sporządzić protokół ze szkody oraz zawiadomić o tym fakcie Pośrednika. Zalecenia powyżej wskazane w żaden sposób nie wyłączają i nie ograniczają uprawnień Klienta do zgłoszenia reklamacji na zasadach przewidzianych Regulaminem. Wyżej opisane zalecane postępowanie Klienta ma na celu jedynie pomóc Pośrednikowi w ustaleniu przyczyn i odpowiedzialności za powstałą szkodę. Niesporządzenie protokołu uszkodzenia Towaru nie ogranicza możliwości zgłoszenia uszkodzenia przesyłki. Tryb reklamacyjny pozostaje bez zmian bez względu na zastosowanie lub niezastosowanie powyższych zaleceń.
8. W przypadku, gdy przesyłka zostanie odesłana z winy Klienta nie ma możliwości zwrotów kosztów.
9. W przypadku wyboru przez klienta sposobu płatności przelewem lub kartą płatniczą, czas realizacji zamówienia liczony jest od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy.

8. PŁATNOŚCI

1. Na żądanie Klienta Pośrednik tytułem świadczonych na rzecz Klienta usług wystawia fakturę. Pośrednik ma obowiązek wystawienia faktury za dostawę obejmującą całą kwotę świadczenia, która obejmuje przekazaną sprzedawcy kwotę zakupy oraz prowizję. Pośrednik wystawia fakturę bez podpisu klienta i przekazuje ją Klientowi drogą elektroniczną, na co Klient wyraża zgodę. 
2. Płatność tytułem usługi pośrednictwa oraz płatność tytułem kosztów związanych ze sprowadzeniem towaru (za wyjątkiem cła i VAT od importu) dokonywana jest na zasadzie przedpłaty przed przystąpieniem przez Pośrednika do świadczenia usług. 
3. Płatność może być dokonana według wyboru Klienta: przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy Pośrednika, bądź przez Shoper płatności,
Dostępne formy płatności, którymi można realizować płatność:
Karty płatnicze:

  • Visa
  • Visa Electron
  • MasterCard
  • MasterCard Electronic
  • Maestro

- Podmiotem świadczącym obsługę płatności online drogą elektroniczną jest Blue Media S.A.
W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą, sprzedający dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.
4. Wszelkie ceny podane na stronie internetowej Pośrednika wyrażone są w Złotówkach Polskich.

9. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

1. W celu ułatwienia Klientowi przeprowadzenia postępowania reklamacyjnego Pośrednik przejmuje na siebie obowiązki związane z odpowiedzialnością Sprzedawcy za wady nabytego przez Klienta towaru. Reklamacja może zostać złożona przez Klienta za pośrednictwem wiadomości e-mail na adres: kontakt@terashop.pl . W terminie 14 dni roboczych od momentu zgłoszenia reklamacji Pośrednik ustosunkuje się do reklamacji konsumenta.
2. Klient w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości związanych z funkcjonowaniem strony internetowej Pośrednika uprawniony jest do zgłoszenia tego faktu poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres: kontakt@terashop.pl 
3. Klient uprawniony jest do zgłoszenia reklamacji dot. świadczenia przez pośrednika usługi pośrednictwa. Reklamacja może zostać złożona przez Klienta za pośrednictwem wiadomości e-mail na adres: kontakt@terashop.pl 
4. Zgłoszenie Klienta powinno zawierać dane adresowe Klienta, imię i nazwisko Klienta, a także dokładne wskazanie nieprawidłowości, której dotyczy zgłoszenie wraz z uzasadnieniem zgłoszenia. 
5. Pośrednik ustosunkuje się do otrzymanego zgłoszenia w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty jego otrzymania. 
6. Wszelkie reklamacje dotyczące płatności winny być zgłaszane podmiotowi odpowiedzialnemu za wykonanie płatności, tj. bankowi bądź innemu podmiotowi za pośrednictwem którego przekazywane są środki pieniężne.
7. Przedmiotem świadczenia Strony Internetowej TERA SHOP są rzeczy dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu.
8. Pośrednik nie odpowiada za wady spowodowane niepoprawnym użytkowaniem Towaru lub zniszczeniami, za które odpowiedzialne są zdarzenia niezależne od Pośrednika (np. nieprzewidywalne stany atmosferyczne, zniszczenie paczki przez listonosza).
9. W przypadku uznania reklamacji za zasadną Pośrednik na swój koszt dostarczy Klientowi nowy Towar. W takiej sytuacji Klient nie musi odsyłać Towaru do Sprzedawcy.

10. ZWROT TOWARU PRZEZ KLIENTA

1. W terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania towaru Klient może złożyć Pośrednikowi oświadczenie o zwrocie towaru nabytego od Sprzedawcy. 
2. Wraz ze złożeniem oświadczenia o zwrocie towaru: 
Klient: 
zobowiązuje się do wysłania towaru do Sprzedawcy, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym otrzymał zamówiony towar. Towar musi zostać dostarczony na adres Sprzedawcy, podany przez Pośrednika, który zobowiązuje się, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru przez Sprzedawcę zwrócić Klientowi cenę produktu. Pośrednik dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient.
3. Pośrednik przewiduje możliwość złożenia oświadczenia o zwrocie towaru drogą elektroniczną. Do zachowania terminu, o którym mowa w ust. 1 wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. 
4. Klient ponosi koszty odesłania towaru do Sprzedawcy. 
5. Ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych zwroty lub wymiana przedmiotów z kategorii "Stroje kąpielowe", "Bielizna", "Biżuteria" nie są możliwe. Wyjątek stanowią jedynie produkty nieodpakowane, w oryginalnie zapakowanych i zapieczętowanych paczkach pocztowych.
 
6. Pośrednik nie ponosi odpowiedzialności za nieodebrane przez Klienta zamówienia.
7. Zwroty odesłane na adres Pośrednika utylizowane są po upływie 30 dni od daty odebrania.
8. W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą, sprzedający dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.

11. PRZETWARZANIE DANYCH  OSOBOWYCH

1. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000 z późn. zm.) 
2. Klient, podając dane osobowe, wyraża zgodę na ich przetwarzanie przez Pośrednika w celu prawidłowego świadczenia usługi. 
3. Klient może również wyrazić zgodę na przesyłanie informacji handlowych środkami komunikacji elektronicznej. W przypadku wyrażenia takiej zgody Pośrednik uprawniony jest do przesyłania Klientowi drogą elektroniczną tych treści. 
4. Podane w formularzu zgłoszeniowym i/lub rejestracyjnym dane osobowe będą przetwarzane oraz administrowane przez Pośrednika. 
5. Klientowi przysługuje prawo dostępu do treści danych osobowych oraz prawo do żądania ich poprawiania, uzupełniania lub ich usunięcia.

12. PRAWA AUTORSKIE

1. Strona internetowa Pośrednika jest utworem w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i wszelkie prawa autorskie przysługują wyłącznie Pośrednikowi. 
2. Pośrednik oświadcza, że wszelkie materiały zamieszczone na stronie internetowej Pośrednika, w tym materiały tekstowe, zdjęciowe, graficzne oraz ich układ stanowią własność intelektualną Pośrednika bądź podmiotów trzecich. 
3. Pośrednik wyłącza możliwość kopiowania, powielania, modyfikacji, dystrybucji bądź innych form komercyjnego wykorzystania materiałów będących własnością Pośrednika, o których mowa w ust. 1, bez uprzedniej pisemnej zgody Pośrednika.

13. WYMAGANIA TECHNICZNE

1. W celu korzystania ze strony internetowej Pośrednika wymagane jest posiadanie przez Klienta komputera lub innego urządzenia końcowego mającego dostęp do sieci Internet. 
2. Do korzystania ze strony internetowej Pośrednika wymagane jest włączenie obsługi krótkich informacji tekstowych zwanych “cookies” (dalej: pliki „cookies”). Wyłączenie plików „cookies” uniemożliwia Klientowi pełne korzystanie ze strony internetowej Pośrednika.

14. ZMIANY REGULAMINU

1. Pośrednik zastrzega sobie możliwość dokonania zmian w niniejszym Regulaminie, o czym niezwłocznie, tj. w terminie nie krótszym niż 14 dni przed wprowadzeniem zmian, poinformuje na stronie internetowej. 
2. Pośrednik poinformuje o fakcie dokonania zmiany Regulaminu poprzez zamieszczenie na stronie internetowej informacji o dokonaniu zmian i zamieszczenie ujednoliconego tekstu zmienionego Regulaminu oraz wskazanie, które z dotychczasowych zapisów Regulaminu uległy zmianie. 
3. Zmiana Regulaminu może nastąpić w każdym czasie, w szczególności z ważnych przyczyn technicznych, prawnych i/lub organizacyjnych, bez konieczności uzasadniania tych przyczyn. 
4. Korzystanie przez Klienta z usług Pośrednika po wejściu w życie zmian Regulaminu równoznaczne jest z akceptacją wprowadzonych zmian. 
5. Wszelkie zmiany niniejszego Regulaminu wchodzą w życie w terminie 14 dni od daty ich opublikowania na stronie internetowej. 
6. Zmiany Regulaminu po złożeniu Dyspozycja uruchomienia usługi pośrednictwa nie wpływają na sposób jego realizacji.

15. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Niniejszy Regulamin udostępniany jest Klientom nieodpłatnie, w sposób umożliwiający jego pozyskanie, odtwarzanie oraz utrwalanie jego treści.
2. Niniejszy Regulamin jest dostępny na stronie internetowej w sekcji Pomoc w stopce.
3. Komunikacja pomiędzy stronami odbywa się drogą elektroniczną. Pośrednik będzie wysyłał Klientowi informacje na adres e-mail wskazany w trakcie składania Zamówienia.
4. Jeżeli jedno z postanowień niniejszego Regulaminu jest lub będzie bezskuteczne, nie narusza to mocy obowiązującej pozostałych postanowień. W miejsce bezskutecznego postanowienia Regulaminu zastosowana będzie reguła, która jest najbliższa celom nieważnego postanowienia i całego niniejszego Regulaminu.  
5. Wszelkie spory wynikłe z tytułu świadczenia przez Pośrednika usług będą rozstrzygane polubownie, a w przypadku braku porozumienia będą rozstrzygane przez właściwy miejscowo i rzeczowo sąd.  
6. Prawem właściwym dla umowy pośrednictwa i do spraw nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
7. Regulamin wchodzi w życie z dniem 10.09.2019 r.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl